Algemene Voorwaarden Groepsles

Algemene Voorwaarden Groepsles BLMA b.v.

Inschrijving en lesgeld

 • De inschrijving wordt aangegaan voor minimaal 1 lesseizoen. 
 • Na inschrijving wordt het verschuldigde lesgeld geïncasseerd d.m.v. automatische incasso 1 termijn.
 • Wij verlenen geen toegang tot de les wanneer het lesgeld niet voor aangegeven datum is betaald en willen u erop wijzen dat een leerling na inschrijving te allen tijde betalingsplichtig is.
 • Er is geen enkele mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld bij tussentijdse stopzegging. Enige geldige uitzonderingen hierop zijn: 
  • Verhuizing buiten Amsterdam (straal > 30 km) / emigreren. Hiervoor dient een bevestiging van de gemeente met verhuisdatum getoond te worden. Graag uiterlijk 4 weken voor verhuizing doorgeven.
  • Langdurige ziekte (langer dan 4 weken aaneengesloten). Hiervoor dient een doktersverklaring getoond te worden.
  • Zwangerschap: hierbij is er een mogelijkheid de overeenkomst te bevriezen voor maximaal een duur van 16 weken (officiële duur zwangerschapsverlof)Hiervoor dient een zwangerschapsverklaring van verloskundige/arts getoond te worden met aangegeven verwachte bevaldatum.
 • Leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn BTW-plichtig. De BTW (21%) is verwerkt in het lestarief voor 21- plussers.
 • De lesprijs kan per lesseizoen worden aangepast. 
 • Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen of te verrekenen.
 • Toegangskaarten voor voorstellingen/uitvoeringen van de Babette Labeij Music Academy zijn niet bij het lesgeld inbegrepen. 

Uitschrijving 

 • Uitschrijving voor een volgend seizoen van de groepslessen geschiedt d.m.v. een schriftelijke stopzegging/e-mail, uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe lesseizoen.
 • De opzegtermijn bedraagt 30 dagen.
 • Er vindt nooit restitutie of verrekening van het lesgeld plaats wanneer de leerling zich tussentijds uitschrijft. Ook bij leerlingen die voor een heel seizoen vooruit hebben betaald maar eerder willen stoppen om welke reden dan ook, vindt géén restitutie van het lesgeld plaats.

Aansprakelijkheid
De Babette Labeij Music Academy is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en andere eigendommen van onze bezoekers/leerlingen. De BLMA is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers/leerlingen van de Academy oplopen tijdens, voor of na de zanglessen. Door de leerling/bezoeker van de BLMA veroorzaakte schade is op de leerling/bezoeker van de Academy verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Adreswijziging 
Graag ontvangen wij tijdig eventuele wijzigingen van woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van digitale informatieverspreiding. Registratie van een juist e-mailadres is daarom van essentieel belang 

Vakanties 
De Babette Labeij Music Academy is gesloten tijdens de schoolvakanties voor de groepslessen.

Nieuwsbrief
Je gaat ermee akkoord dat je e-mailadres wordt toegevoegd aan de BLMA nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden van deze nieuwsbrief onderaan de mail. Je zult dan niet meer opnieuw toegevoegd worden. 

Privacy Statement BLMA b.v.

Babette Labeij Music Academy Babette Labeij Music Academy, gevestigd aan Eerste Sweelinckstraat 22 1073 CM Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
www.babettelabeijmusicacademy.com Eerste Sweelinckstraat 22 1073 CM Amsterdam 020-3200166. mail: info@babettelabeij.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Babette Labeij Music Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam - Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@babettelabeij.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Babette Labeij Music Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Babette Labeij Music Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Babette Labeij Music Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Babette Labeij Music Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Babette Labeij Music Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Foto's en video's 

Op de Babette Labeij Music Academy vinden we het leuk om foto's en video's van onze lessen en optredens te delen op onze social mediakanalen en/of website. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, meldt dit dan schriftelijk bij ons bij je inschrijving en dan houden we daar natuurlijk rekening mee. Zonder bezwaarschrift gaan wij er hierbij vanuit dat er toestemming wordt gegeven voor het plaatsen van beeldmateriaal op onze social mediakanalen en/of website. Het kan voorkomen dat leerlingen en/of ouders beeldmateriaal maken tijdens onze activiteiten. Hier heeft de Babette Labeij Music Academy geen invloed op, maar we gaan ervan uit dat leerlingen en/of ouders terughoudend zijn met het plaatsen van beeldmateriaal op social media. Voor specifiek promotiemateriaal en overige media zal altijd separaat toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende leerlingen en/of ouders van de leerlingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Babette Labeij Music Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Babette Labeij Music Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@babettelabeij.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Babette Labeij Music Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Babette Labeij Music Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@babettelabeij.com.

 

Corona maatregelen op de BLMA
Wij volgen de richtlijnen en hanteren de maatregelen van het RIVM en de GGD. Daarnaast zorgen wij uiteraard voor goede ventilatie en de juiste hygiene maatregelen. 
Wij zullen in geval van een lockdown of andere landelijke maatregelen onze lessen volgens een aangepast rooster aanbieden en/of online via Zoom. Mochten wij ivm maatregelen opgelegd door de regering genoodzaakt zijn om onze lessen op een andere manier aan te bieden restitueren wij geen lesgeld, is het niet mogelijk tussentijds te stoppen of groepslessen te bevriezen. Zie onze voorwaarden.


Lees hieronder de punten uit ons coronaprotocol.
Als je verkouden of niet lekker bent blijf je thuis, mits je een negatief testresultaat kunt aantonen (ook al ben je gevaccineerd). Bij chronische verkoudheid en/of hooikoortsklachten, ontvangen wij graag voorafgaand aan de les een email waarin dit wordt aangegeven.
De deur wordt open gedaan door een BLMA medewerker zodra de les begint (leerlingen hoeven dus niet aan te bellen). 
Ouders en/of begeleiders mogen niet naar binnen.
Toiletgebruik alleen bij hoge uitzondering. Wij vragen leerlingen thuis, voorafgaand aan de les, naar het toilet te gaan. Toiletgebruik door ouders/verzorgers is uitgesloten.
Leerlingen nemen zelf een waterfles mee.