Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden groepsles, talentenklas, zaterdagklas

Inschrijving en lesgeld

 • De inschrijving wordt aangegaan voor minimaal 1 seizoen.
 • Na inschrijving dient het verschuldigde lesgeld voor de aangegeven data te zijn betaald d.m.v. digitale acceptgiro of dient een automatische incasso te zijn afgegeven.
 • Wij verlenen geen toegang tot de les wanneer het lesgeld niet voor aangegeven datum is betaald en willen u erop wijzen dat een leerling na inschrijving te allen tijde betalingsplichtig is.
 • Bij betaling van het gehele seizoen in 1 of meerdere termijnen is er geen enkele mogelijkheid tot restitutie van het lesgeld bij tussentijdse stopzegging. Enige geldige uitzonderingen hierop zijn:
  - Verhuizing buiten Amsterdam (straal > 30 km) / emigreren. Hiervoor dient een bevestiging van de gemeente met verhuisdatum getoond te worden. Graag uiterlijk 4 weken voor verhuizing doorgeven.
  - Langdurige ziekte (langer dan 4 weken aaneengesloten). Hiervoor dient een doktersverklaring getoond te worden.
  - Zwangerschap: hierbij is er een mogelijkheid de overeenkomst te bevriezen voor maximaal een duur van 16 weken (officiële duur zwangerschapsverlof)Hiervoor dient een zwangerschapsverklaring van verloskundige/arts getoond te worden met aangegeven verwachte bevaldatum.
 • Leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn BTW-plichtig. De BTW (21%) is verwerkt in het lestarief voor 21- plussers.
 • De lesprijs kan per lesseizoen worden aangepast, dit wordt tenminste 8 weken voor de start van het nieuwe seizoen gecommuniceerd.
 • Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen of te verrekenen.
 • Toegangskaarten voor voorstellingen/uitvoeringen van de Babette Labeij Music Academy zijn niet bij het lesgeld inbegrepen

Corona maatregelen m.b.t. groepsles

Als wij vanwege het coronavirus een periode geen fysieke lessen kunnen geven, schakelen wij direct over naar online Zoomlessen. Het is niet mogelijk deze lessen in te halen of te bevriezen of om tussentijds te stoppen. 

Uitschrijving

 • Uitschrijving voor een volgend seizoen van de groepslessen geschiedt d.m.v. een schriftelijke stopzegging/e-mail ofwel door het aan te geven op het uitgedeelde reactieformulier voor het nieuwe seizoen.
 • De uitstrijving dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het volgende seizoen binnen te zijn. 
 • Er vindt nooit restitutie of verrekening van het lesgeld plaats wanneer de leerling zich tussentijds uitschrijft. Ook bij leerlingen die voor een heel seizoen vooruit hebben betaald maar eerder willen stoppen om welke reden dan ook, vindt géén restitutie van het lesgeld plaats

Uiterste betaaldata

 • Betaling in 1 termijn: uiterlijk 31 augustus 2020
 • Betaling in 2 termijnen: betaling 1 uiterlijk 31 augustus 2020, betaling 2 uiterlijk 31 januari 2021.

Aansprakelijkheid
De Babette Labeij Music Academy is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en andere eigendommen van onze bezoekers/leerlingen. De BLMA is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers/leerlingen van de Academy oplopen tijdens, voor of na de zanglessen. Door de leerling/bezoeker van de BLMA veroorzaakte schade is op de leerling/bezoeker van de Academy verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid

Adreswijziging
Graag ontvangen wij tijdig eventuele wijzigingen van woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van digitale informatieverspreiding. Registratie van een juist e-mailadres is daarom van essentieel belang

Vakanties
De Babette Labeij Music Academy is gesloten tijdens de schoolvakanties voor de groepslessen. Op de volgende feestdagen is de BLMA tevens gesloten: Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag

Algemene voorwaarden privéles 

 • De betaling van de privéles dient minimaal 48 uur voor aanvang van de privéles te worden voldaan door middel van overboeking.
 • Afmelding van een privéles op zaterdag of zondag dient uiterlijk vrijdagmiddag om 12:00 bij ons binnen te zijn via info@babettelabeij.com.
 • De afmelding voor een privéles op een werkdag dient uiterlijk 24 uur voorafgaand de priveles bij ons binnen te zijn via info@babettelabeij.com 
 • Bij geen, of een te late afmelding wordt het lesbedrag van €50/€60,50 alsnog in rekening gebracht.
 • Heb je al betaald maar kun je door omstandigheden de les niet volgen en heb je op tijd volgens de voorwaarden afgemeld, dan plannen wij een nieuwe les in.
 • Wanneer de docent om welke reden dan ook niet in staat is de geplande les(sen) te geven zal de BLMA contact opnemen met de leerling. De BLMA biedt dan een passend alternatief of plant een nieuwe les in voor de leerling.

Coronamaatregel m.b.t. privéles 

Als je vanwege de algemene coronamaatregelen niet je les kunt volgen en ons opzegtermijn van 24 uur is verstreken, dan kun je de priveles online bij de docent volgen. Ben je ziek en is het 24 uurs opzegtermijn vertreken? Dan zijn wij helaas genoodzaakt het volledige lestarief in rekening te brengen.